May 10, 2012

Format e paraqitjes së një dëmi

 

Copyright 2012, Byroja Kosovare e Sigurimit