May 10, 2012

Ligji për Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia


LIGJI PËR SIGURIMIN E DETYRUESHËM NGA AUTOPËRGJEGJËSIA

 

1. Ky ligj rregullon sigurimin nga autopërgjegjësia për dëmet e shkaktuara palëve të treta, që       me këtë ligj përcaktohet si sigurim i detyrueshëm.

 

2. Llojet tjera të sigurimeve të detyrueshme rregullohen me ligj të posaçëm.

 

3. Dispozitat e këtij ligji nuk zbatohen për kategori të veçanta të mjeteve motorike të Forcave       të Sigurisë së Kosovës (FSK), të cilat do të përcaktohen me udhëzim të ministrive                   përkatëse.

 

Copyright 2012, Byroja Kosovare e Sigurimit