May 10, 2012

Ligji për marrëdhëniet e detyrimeve

 


LIGJI PËR MARRËDHËNIET E DETYRIMEVE

 

Ky ligj përmban parimet themelore dhe rregullat e përgjithshme për të gjitha marrëdhëniet e detyrimeve.

Dispozitat e këtij ligji zbatohen ndaj marrëdhënieve të detyrimeve të rregulluara me akte të tjera ligjore në lidhje me çështjet që nuk rregullohen në këto akte.

 

 

Copyright 2012, Byroja Kosovare e Sigurimit