Byroja Kosovare e Sigurimit

Aktet tjera ligjore

 

LIGJI PËR SIGURINË NË KOMUNIKACIONIN RRUGOR

 

 Me këtë ligj përcaktohen bazat kryesore të ndërsjella te marrëdhënieve dhe sjelljeve të 

 pjesëmarrësve si dhe subjekteve tjera në komunikacionin rrugor........Lexo me shumë.LIGJI PËR RREGULLAT E TRAFIKUT RRUGOR

 

 Ky ligj ka për qëllim t’i përcaktojë rregullat bazë të sjelljes së pjesëmarrësve dhe subjekteve të tjera në trafikun rrugor........Lexo me shumë.
LIGJI PËR MARRËDHËNIET E DETYRIMEVE

 

 Ky ligj përmban parimet themelore dhe rregullat e përgjithshme për të gjitha marrëdhëniet e detyrimeve...Lexo më shumë.

 

Copyright 2012, Byroja Kosovare e Sigurimit