Byroja Kosovare e Sigurimit

Ligji për Sigurimin

 

LIGJ PËR SIGURIMIN E DETYRUESHËM NGA AUTOPËRGJEGJËSIA

 

 

Ky ligj rregullon sigurimin nga autopërgjegjësia për dëmet e shkaktuara palëve të treta, që me këtë ligj përcaktohet si sigurim i detyrueshëm.   


Llojet tjera të sigurimeve të detyrueshme rregullohen me ligj të posaçëm.  

Dispozitat e këtij ligji nuk zbatohen për kategori të veçanta të mjeteve motorike të Forcave të Sigurisë  së Kosovës (FSK), të cilat do të përcaktohen me udhëzim të  ministrive përkatëse.....Lexo me shumë. 

 

 

 

Copyright 2012, Byroja Kosovare e Sigurimit