Byroja Kosovare e Sigurimit

Byroja Kosovare e Sigurimit është themeluar me 07.09.2011 nga kompanitë e sigurimit të licencuara për të operuar në Republikën e Kosovës, bazuar në Ligjin Nr.04/L-018 mbi Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia.

Nga kjo, rezulton se funksionet e BKS-së janë të përcaktuara sipas Ligjit Nr. 04/L-18 për Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia, Kreu III, Neni 29.

Byroja Kosovare e Sigurimit është organizatë profesionale me cilësinë e personit juridik e themeluar për qëllime jofitimprurëse. Qeveria e Republikës së Kosovës i njeh institucionit tonë statusin e Byrosë Nacionale të Sigurimit me të drejta të pakufizuara, në cilësi të byrosë paguese dhe byrosë trajtuese, që garanton përmbushjen e të gjitha detyrimeve nga sistemi i kartonit ndërkombëtarë të sigurimit.

Në kuadër të Byrosë Kosovare të Sigurimit funksionon Fondi i Kompenzimit, Sigurimi Kufitar, Qendra Informative e Sigurimit dhe Kartoni i Gjelbër.

Përndryshe, BKS nuk është institucion qeveritar apo publik që financohet nga buxheti i Republikës të Kosovës, por financohet plotësisht nga Kompanitë e Sigurimit në Kosovë, të cilat funksionojnë si shoqëri tregtare, konform Ligjit mbi shoqëritë tregtare, Ligjin mbi Sigurimet, si dhe Ligjin mbi Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia. Byroja Kosovare e Sigurimit dhe anëtarët sigurues të saj, konform ligjit i nënshtrohen mbikëqyrjes së Bankës Qëndrore të Kosovës.

 

Rreth Nesh

Byroja Kosovare e Sigurimit është themeluar me 07.09.2011 nga kompanitë e sigurimit të licencuara për të operuar në Republikën e Kosovës, bazuar në Ligjin Nr.04/L-018 mbi Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia.

Adresa

Rruga: Rr. Lidhja e Pejës p.n Magjistralja Prishtinë-Fushë 038 603 059 info@bks-ks.org