Rregulloret

– Depozitimi i aseteve si garance mjaftueshmeri i kapitalit raportim financiar

– Rregullore për Delegimin e Funksioneve të Siguruesit

– Rregullore për Hapjen dhe mbylljen e Siguruesve

– Rregullore për Licencimin e Ndermjetesuesve në Sigurime

– Rregullore për Licencimin e Siguruesve dhe degeve

– Implementimi i Sistemit BM

– Kushtet e përgjitheshme të Polices së Sigurimit nga Autopërgjegjësia

– Rregullore për Aktuaret e Sigurimeve

– Rregullore për Auditoret e Jashtem

– Rregullore për Bashkimet dhe Pervetesimet

– Rregullore për Hapjen e Zyrave Përfaqesuese brenda Kosoves nga Siguruesit e Jashtem

– Rregullore për kërkesat e mbajtjes së rrezikut dhe mbulimit përmes risigurimit

– Rregullore për Investimin e Aseteve

– Rregullorja për investimin e aseteve në mbulim të provizioneve teknike

– Rregullore për Kapital dhe Solvence Finale

– Procedurat e Trajtimit të kërkesave për kompensimin e dëmeve – autopërgjegjesia

– Rregullore për Procedurat e Tribunalit të Arbitrazhit

– Rregullore për publikimin e informacionit

– RREGULLORE PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE PËR VLERËSIMIN E DËMEVE JOMATERIALE NGA AUTOPERGJEGJSIA

– Rregullorja pËr Raportime tË Siguruesve nË BQK

– Rregullore pËr mbikeqyrjen e konsoliduar tË grupeve tË siguruesve

– Rregullore për financimin dhe llogaritjen e fondit tË kompensimit

– Rregullore për shitjen e TPL dhe menaxh te shpenzimeve te siguruesve

– Standardet e Raportimit dhe te Mbikeqyrjes se Byrose

– Rregullore për strukturen e primit për sigurime

– Rregullore për Provizionet Teknike

Rreth Nesh

Byroja Kosovare e Sigurimit është themeluar me 07.09.2011 nga kompanitë e sigurimit të licencuara për të operuar në Republikën e Kosovës, bazuar në Ligjin Nr.04/L-018 mbi Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia.

Adresa

Rruga: Rr. Lidhja e Pejës p.n Magjistralja Prishtinë-Fushë 038 603 059 [email protected]