Funksionimi i biznesit të sigurimeve në Kosovë

11:25 / 07 Tetor 2016

Shkruan: Sabrije Ahmetaj

Veprimtaria e biznesit të sigurimeve në Republikën e Kosovës është e regulluar me dispozita juridike. Nuk është e lejuar asnjë kontratë e sigurimeve, respektivisht polise e sigurimeve e cila është në kundërshtim me Ligjin dhe aktet juridike nënligjore.

I.Ligjet me të cilat regullohen në pergjithësi sigurimet janë:

  • Ligji mbi Bankën Qëndrore
  • Ligji mbi Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia
  • Ligji i Marredhënieve Detyrimore
  1. Dhe Aktet nënligjore që parashohin sigurimin:
  • Rregullorja 2001/25
  • Rregullat e Sigurimeve

Me këto dispozita juridike, kompetent për mbikëqyrjen dhe licencimin e kompanive të sigurimeve dhe ndërmjetësuesve të sigurimeve, është e autorizuar Banka Qëndrore e Kosovës, e cila përveç mbikëqyrjes ka obligim edhe  licencimin e kompanive të sigurimit si dhe ndërmjetësuesve të sigurimit. Faktikisht asnje person jurdik apo fizik nuk mund të ushtrojë veprimtarine e biznesit të sigurimit pa miratimin paraprak të Bankës Qëndrore të Kosovës. Të gjitha autorizimet dhe obligimet janë të përshkruara në Ligjin mbi Bankën Qëndrore dhe Rregulloren 2001/25 mbi licencimin e kompanive të sigurimeve dhe ndërmjetësuesve të sigurimit dhe rregullave të BQK.

Me aktivitetet dhe bashkëpunimin  e deritashëm, të Bankës Qëndrore të Kosovës me Kompanitë e Sigurimeve, është krijuar një bazë e qëndrueshme dhe një funksionim i qëndrueshëm i veprimtarisë së sigurimeve në përgjithësi duke konkuruar për nga profesionalizmi me shumë vende në rajon, si me respektimin e dispozitave juridike ashtu edhe me një treg të shëndosh të sigurimeve.

Me aplikimin e dispozitave juridike nga lëmia e sigurimeve, të cilat janë të nivelit ndërkombëtar, Kompanite e Sigurimeve në Kosovë, të licencuara operojnë me të gjitha produktet e sigurimeve e sidomos me sigurimin e detyrueshëm nga autopërgjegjësia.

Në Kosovë janë të licencuara 10 kompani të sigurimeve, në të cilat bëjnë pjesë ato me capital vendor dhe të huaj, duke i respektuar të gjitha dispozitat juridike kosovare dhe kriteret e kryerjes se veprimtarise së sigurimeve me një respekt të lartë, për çka edhe rezulton një zhvillim i lartë i këtij biznesi, duke qenë një nga kontributorët e rëndësishëm  në sistemin tatimor të Kosovës.

Tregu i sigurimeve, ka bashkëpunim me shumë ekspert ndërkombëtar duke mësuar nga  praktikat dhe përvojat e tyre dhe duke marrë pjesë në seminare dhe trajnime të ndryshme nga lemia e sigurimeve, me çka është rritur avansimi i arsimimit nga lëmia e sigurimeve, perms angazhimit të këtyre ekspertëve, të cilët me ligjërimin e tyre kanë arsimuar një kuadër të personelit të sigurimeve, duke pasur rezultate të suksesëshme në ngritjen e kapaciteteve profesionale në tregun e sigurimeve

Me krijimin e një industrie të sigurimeve duke aplikuar  legjislaturën juridike në fuqi, shkëmbimin e praktikës ndeëkombëtare, literaturës së huaj dhe angazhimin e madh të personave kompetent në fushën e sigurimeve është arrit një nivel i lartë dhe i qëndrueshëm i industrise së sigurimeve në Kosovë, duke qenë konkurent me tregjet e sigurimeve në rajon.

 

Rreth Nesh

Byroja Kosovare e Sigurimit është themeluar me 07.09.2011 nga kompanitë e sigurimit të licencuara për të operuar në Republikën e Kosovës, bazuar në Ligjin Nr.04/L-018 mbi Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia.

Adresa

Rruga: Rr. Lidhja e Pejës p.n Magjistralja Prishtinë-Fushë 038 603 059 [email protected]