Regjimet e Solvencës në Evropë

10:52 / 07 Shtator 2016

Shkruan: Qasim Akbar

Qasimi është një inxhinier financiar, ofron shërbime për aktuaristik dhe për riskun korporativ në të gjithë botën.

Ka specializuar për kapital dhe modelim të rrezikut të investimeve, ai punon me siguruesit, agjentët, brokerët, MGAs dhe menaxherët e investimeve për të ofruar shërbime strategjike dhe operative dhe mbështetje këshilluese, duke u fokusuar kohëve të fundit në Solvencën II.

 Tema e solvencës duket se kanë dominuar industrinë evropiane të sigurimit për dekadën e kaluar. Si një koncept formal dhe të standardizuar, diskutimi rreth solvencës filloi me prezantimin e parë të jo-jetës Direktiva (73/239 / EEC) e njohur si Solvenca I në në vitin 1973.

Që nga ajo kohë, industria e sigurimeve në Evropë (dhe në të vërtetë në të gjithë botën) ka parë përshtatje të regjimeve të tyre përkatëse të aftësisë paguese të cilat kulmuan së fundi në Solvencën II.

Në të vërtetë, të gjitha institucionet e shërbimeve financiare ka qenë në një gjendje fluksi, veçanërisht që nga recesioni global të 2007/2008, me organet rregullatore në kërkim për regjimet e kujdesshme dhe rregullimin e duhur të bazuar në rrezik për të ndihmuar të minimizuar mundësinë e krizave të mëtejshme.

SOLVENCA I

Solvenca I është dizajnuar për të siguruar kërkesat e standardizuara dhe reale të kapitalit minimal për automjetet e (ri) sigurimit. Ndërsa, sfidat mbetën rreth parameterave në kërkesat e kapitalit për të pasqyruar siç duhet rreziqet e hasura nga (ri) siguruesit, dmth një kuadri rregullator të bazuar në rrezik.

Ky kufizim, dhe fillimi  i solvencës I,  ka bërë BE-në, një nga tregjet më konkurruese të sigurimit në botë.

Pa shqetësimet Brexit dhe qasje të hapur në një treg të vetëm për të gjithë (ri) sigurimit, njohja reciproke në të gjithë organet mbikëqyrëse ka lejuar industrin evropiane të sigurimeve të lulëzojë nën një kuadër të përbashkët me kufijtë adekuat aftësisë paguese në vend.

Kufizimet

Për fat të keq, nuk ka asnjë mënyrë për tu përball me kufizimeve. Kriza financiare dhe një varg i dështimeve të sigurimit të lidhura gjatë 30 viteve të fundit kanë theksuar mangësi të rëndësishme në kërkesat rregullatore të vendosura mbi (ri) siguruesit dhe të ka ekspozuar nevojën për një vlerësim të duhur të rreziqeve (të njohur dhe të panjohur, sasiore dhe cilësore!).

Rregullat aktuale të solvencës I, nuk mund të përballen me shumëllojshmërinë e profilit të riskut të kompanive të sigurimit, dhe për këtë arsye nuk janë të lidhur me ekonominë e biznesit.

Standardet mbikëqyrëse në Evropë ishin në pikëpzetje gjithashtu dhe nevoja për harmoni u rrit.

Fillimi i Solvencës II

Me qëllim për të sjellë një qasje të rrezikut ekonomik të bazuar në menaxhimin e kapitalit të sigurimit, që lidh rrezikun me kërkesat e kapitalit, regjimi i ri është projektuar për të parë në të dy anët e një bilanci (ri) siguruesit. Për këtë ka lindur, solvenca II.

Ndërsa Solvenca I synon rishikimin dhe përditësimin e regjimit aktual të solvencës në BE, projekti i solvencës II ishte projektuar me një qëllim shumë më të gjerë në mendje.

Solvenca II mund të konsiderohet si kornizë e reformuar solvencës në tërë BE. Largpamëse nga natyra në vlerësimin e rrezikut, ajo ka lidhur hendekun mes rregullatorit dhe kapitalit ekonomik.

Megjithatë një pikë e rëndësishme për tu theksuar është se mungesa e kapitalit megjithatë mund të zëvendësim për kapacitetin për të kuptuar, matur dhe për të menaxhuar rrezikun dhe nuk ka formulë apo model mund që të kap çdo aspekt të rreziqeve me të cilat përballet një sigurues.

Kur solvenca I ishte e kufizuar (dhe kur Solvenca II u shqua) ka të bëjë me nxitjen e menaxhimit të lartë të cilësis së rrezikut duke siguruar që vlerësimi i rregullatorit për kapitali është i integruar me proceset më të gjera të menaxhimit të kapitalit përmes menagjimit të gjërë të riskut korporativ.

Pikat kryesore:

Solvenca I

Vlerësimi i kujdesshëm i detyrimeve reflekton praktikat e kontabilitetit lokal

Kërkesat të thjeshta të kapitalit

Rreziku i aseteve menaxhohet nga kufizimeve sasiore dhe jo nga kapitali

Asnjë dispozitë për shqyrtim risku,

Solvenca II

Vlerësimin permanent të tregut në përputhje të detyrimeve të aseteve

Kërkesat për kapital bazuar në modelin me formul standarde, model të brendshme të pjesshëm ose model të brendshëm të plotë

Vlerësimi i riskut sipas modulit të riskut të tregut

Kërkohet shqyrtim i riskut dhe qeverisjes

 

“Të dhënat e përmbajtura në këtë artikull nuk përbëjnë këshilla. Autori nuk do të pranojë asnjë përgjegjësi për vendimet e marra ose jo, në bazë të informacionit të paraqitur. ”

 

Rreth Nesh

Byroja Kosovare e Sigurimit është themeluar me 07.09.2011 nga kompanitë e sigurimit të licencuara për të operuar në Republikën e Kosovës, bazuar në Ligjin Nr.04/L-018 mbi Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia.

Adresa

Rruga: Rr. Lidhja e Pejës p.n Magjistralja Prishtinë-Fushë 038 603 059 [email protected]