Byroja Kosovare e Sigurimit

Legjislacioni i BE-së

 

Direktivat
Direktiva e Parë (1972)

Direktiva e  Dytë  (1983)
Direktiva e Tretë  (1990)
Direktiva e Katërt (2000)
Direktiva e Pestë (2005)
Direktiva e Kodifikuar (2009)

Rregulloret
Rome II 

 

 *Të gjitha Direktivat dhe Rregulloret e Unionit Europian të Legjislacionit janë të paraqitura në gjuhën angleze dhe
    janë të drejta eksluzive të Komunitetit Europian

Copyright 2012, Byroja Kosovare e Sigurimit