Byroja Kosovare e Sigurimit

Qendra Informative e Sigurimeve

Në kuadër të Byrosë Kosovare të Sigurimit është organizuar funksionimi i Qendrës Informative të Sigurimit, e cila është e paraparë edhe me ligjin për sigurimin e detyrueshëm nga Autopërgjegjësia Ligji Nr. 04/L-018.
Qendra Informative për Sigurime të Detyrueshme është në shërbim të klientëve të industrisë së sigurimeve, me të dhënat dhe buletinet statistikore rreth sigurimit të Autopërgjegjësisë, Sigurimit Kufitar, Kartonit të Gjelbër dhe Fondit të Kompensimit.

Nga këto të dhëna të publikuara në këtë ueb faqe klientët mund të gjejnë informata të ndryshme rreth sigurimeve të detyrueshme në Kosovë, informata rreth procesimit të dëmeve në rast të aksidenteve, rreth Kartonit të Gjelbër dhe Sigurimit Kufitar.*


Për më shumë informata rreth Qendrës Informative të Sigurimeve shkarko Broshurën

Për më shumë informata rreth procesimit të dëmit kliko këtu

Për Siguruesit TPL në Kosovë dhe përfaqësuesit e tyre të dëmeve kliko këtu

 

*Të gjitha të dhënat e përpunuara dhe të publikuara në këtë ueb faqe janë sipas standardeve statistikore dhe në përputhje me Ligji Nr. 03/L-172, për mbrojtjen e të dhënave personale.

Information Center

Regjistri i të gjitha mjeteve motorike të autopërgjegjësisë të regjistruara në Kosovë


Copyright 2012, Byroja Kosovare e Sigurimit